เว็บทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน             ระบบขอเอกสารออนไลน์ ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง
    ประกาศผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
    3-16 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2563 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบและยืนยันการลงทะเบียนเรียน
    17-30 พฤษภาคม 2564 พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน