เว็บทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน             ระบบขอเอกสารออนไลน์ ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2565
    นักศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
    นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่มีค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2565 มีปัญหากรุณาติดต่อ แผนกงานทะเบียนและวัดผล 086-2777123 ,085-6547329
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน