สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน
    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่่ 6 กรกฎาคม 2561
    นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -22 กรกฎาคม 2561
    ระเงินมีค่าปรับที่แผนกงานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561 มีปัญหากรุณาติดต่อที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน